Over Kanserleri

Doğumdan itibaren over de kanser gelişme olasılığı %1,7 ‘dir.

Over kanser sınıflaması:
 • Epitelyal over kanserleri (%85-90): seröz tümörler %42, müsinöz tümörler %12, endometrioid tümörler %15, mezonefroid (clear cell) %6, brenner tümörü, indifferansiye karsinom %17, karsinosarkom-miks mezodermal tümörler. 
 • Germ hücreli tümörler: teratom, matür teratom, solid (erişkin) teratom, dermoid kist, struma ovarii, karsinoid tümör, matür kistik teratomdan köken alan sekonder neoplaziler, immatür teratom, disgerminom, embrional karsinom, endodermal sinüs tümörü, koryokarsinom, gonadoblastom. 
 • Spesifik stromadan köken alanlar: 1.Seks kord stromal tümörler; granuloza-teka hücreli tümörler, granuloza hücreli, teka hücreli-tekoma, sertoli-leydig hücreli tümörler, arrhenoblastoma, sertoli tümörler, gynandroblastoma, lipid hücreli tümörler.
 • Nonspesifik stromadan köken alanlar: fibrom, hemanjiyom, leiomyom, lipom.
 • Lenfoma.
 • Sarkom.
 • Metastatik tümörler; GİS’den (krukenberg), meme, endometrium, lenfoma.
 • Undifferansiye tümörler

Epitelyal over kanserleri

Over kanserlerinin %85-90’nıdır, çölemik epitelden kaynaklanır.Her 58 kadında 1 over Ca gelişecektir.

Risk faktörleri: Nulliparite.,Ailesel over Ca öyküsü, spesifik ailesel over kanseri, meme over kanseri sendromu, Lynch II sendromu, BRCA1-2 gen mutasyonları, ovulasyon indüksiyonu, erken menarş-geç menapoz,diyettir.

Tüp ligasyonu , histerektomi yapılmışta, oral kontraseptif kullananda risk azalır.

Over Ca gelişiminin ana mekanizması ;kesintisiz ovulasyon, artmış gonadotropinler, vajinal faktörlerdir.

Semptomlar: 

Genellikle belirti vermeden büyür. Genellikle semptomlar kitle 15 cm’ye ulaşınca ortaya çıkar. Abdominal şişkinlik, kitle, karın ağrısı, dispepsi, pollaküri, zayıflama görülür.

Tarama:

 İdeal tarama yöntemi yoktur. Postmenopozal dönemde CA 125 + TV-USG. Ailesel over Ca; genetik inceleme (BRCA mutasyonları) + TV-USG.

Over kanserinde tanı:

 Vajinal muayene, USG (vajinal USG, dopler USG), MR, Tümör belirteçleri ve onkogenler; CA 125, MCSF, LPA, mesothelin, P53, HER2/NEU (ERB2), KRAS, MYC, kallikrein bulunmasıdır.

Over kanserinde yayılım yolları: 

Lenfatik yayılım, komşuluk yolu ile, dökülme yolu ile, hematojen yolladır.

Over kanserinde prognostik faktörler: 

Evre, tümör rüptürü, yoğun adezyonlar, pozitif sitoloji, grade, histolojik tip, cerrahi sonrası ilave tedavi, onkogenlerin varlığıdır.

Over kanserinde FİGO cerrahi evrelemesi: 

 • Evre I. Overlerde sınırlı tümör: 
 • Evre II. Pelvik yayılım gösteren bir yada iki overde tm: 
 • Evre III. Tm tek veya iki overde. Pelvis dışında peritoneal tutulum, lenf nodu tutulumu, yüzeyel KC tutulumu
 • Evre IV. Uzak organ tutulumu olmasıdır.
Over kanserinde tedavi:

Tümörün boyu ,evresine göre cerrahi operasyon ,kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

5 Yıllık yaşam oranları:
 • Evre I: %90
 • Evre II: %70
 • Evre III: %50
 • Evre IV: %30 ‘dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir