Anormal Uterin Kanamalar (AUK)

Menstruel kanamalar dışındaki kanamalardır. Disfonksiyonel uterin kanama (DUK); organik bir nedene bağlı olmayan, normal dışı uterus kanamalarıdır. Hipotalamo-hipofizer akstaki hormonlar arası dengesizlikten kaynaklanır. Normal menstruasyon: 21-35 gün arası aralıklarda ,kanama miktarı ise...

Over Kanserleri

Doğumdan itibaren over de kanser gelişme olasılığı %1,7 'dir. Over kanser sınıflaması: Epitelyal over kanserleri (%85-90): seröz tümörler %42, müsinöz tümörler %12, endometrioid tümörler %15, mezonefroid (clear cell) %6, brenner tümörü,...

Endometrial Hiperplazi

Endometrium yapılarındaki hiperplastik değişiklikledir. Endometrium karsinomu için prekanseröz lezyonlardır. Patoloji: Glandların sayısında artış, glandlarda dilatasyon, stromada aşırı proliferasyon, dilate glandlarda sırt sırta dizilme (back to back crowding), glandüler epitelde polarizasyon kaybı,...

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar

Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH)’lar plasentadan kaynaklanır.Gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN) ve gestasyonel trofoblastik tümör (GTT) olarak da isimlendirilmektedir. Türleri: Benign komplet ve parsiyel hidatiform mol (HM)İnvaziv molGestasyonel koryokarsinomPlasental yerleşim bölgesinden gelişen...

İnhibin A nedir?

Gonadlarda ve plasental dokuda sentezlenen glukoproteindir. HCG ve inhibin-A maternal serum konsantrasyonları kuvvetli bir korelasyon gösterir. Üçlü teste eklenmesi ile dörtlü test olur.Down Sendromu ve diğer kromozomal hastalıkları doğru tespit...

BETA HCG

Gebelerde salgılanır.Sitotrofoblastlardan salgılanmaktadır. Sinsityotrofoblastlardan GnRH, HPL ve ACTH salgılanmasını sağlamaktadır. Corpus luteumun devamlılığını sağlar. Fetal testis ve adrenalde steroid sentezini uyarır. Alfa subüniti FSH, LH, ve TSH ile aynıdır. 8-10....

AFP nedir?

Glikoproteindir. Fetusta erken dönemde yolk salkda sentezlenir. Birinci trimester sonlarına doğru yolk salk atreziye uğradığından fetal karaciğerden sentezlenir. Böbrek, GIS, plasentadan da salındığı belirtilmektedir. Fetusta dominant serum proteinidir ve normal...